Nici un produs în coș

Conditii vanzare

Art. 1 – Mecanismul contractual. Aplicabilitatea Conditiilor Standard de Vanzare
1.1 Prezentele Conditii Standard de Vanzare (denumite in cele ce urmeaza “CSV”) reglementeaza raporturile juridice ce se stabilesc intre SC APS Pipes SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Clopotarii Vechi nr. 4, sector 1, inregistrata la ORC sub nr. J40/7477/2002, avand CIF RO14812555, in calitate de Vanzator (denumita in cele ce urmeaza “Vanzatorul”) si clientii sai, in calitate de Cumparatori (denumiti in cele ce urmeaza “Cumparatorul”).
1.2 Obiectul raporturilor juridice de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator il constituie livrarea de conducte, fitinguri, armaturi sau accesorii (denumite in cele ce urmeaza "Bunuri") de catre Vanzator catre Cumparator, in urma primirii comenzii Cumparatorului. Comanda Cumparatorului va fi emisa in baza ofertei transmisa in prealabil de catre Vanzator. Oferta Vanzatorului va cuprinde descrierea Bunurilor, pretul acestora, precum si detalii privind data si conditiile de livrare, conditiile si modalitatea de plata a pretului, valabilitatea ofertei etc.
1.3 Fiecare comanda a Cumparatorului va fi confirmata in scris de catre Vanzator, astfel incat se vor crea intre parti raporturi juridice de vanzare-cumparare, cu caracter contractual. Confirmarea comenzii va cuprinde descrierea Bunurilor, cantitatile ce urmeaza a fi livrate, pretul Bunurilor, data si conditiile de livrare, conditiile si modalitatea de plata a pretului etc.
1.4 Prezentele CSV sunt aplicabile relatiilor contractuale dintre Vanzator si Cumparator nascute prin mecanismul ofertei si comenzii urmata de confirmare conform art. 1.2 si 1.3, Cumparatorul acceptand CSV prin transmiterea comenzii pentru livrarea de Bunuri catre Vanzator. Prin exceptie, partile contractante pot conveni derogarea de la CSV sau modificarea acestora prin inscrisuri separate, care vor constitui anexe la CSV si parte integranta din acestea.
1.5 CSV se vor aplica si livrarilor subsecvente primei livrari de Bunuri de catre Vanzator, fara ca partile contractante sa mai incheie o alta intelegere in acest sens.

Art. 2 – Livrarea Bunurilor
2.1 Conditiile de livrare agreate de Vanzator si Cumparator prin comanda/confirmarea comenzii vor avea intelesul prevazut de Regulile oficiale ale Camerei Internationale de Comert pentru interpretarea conditiilor comerciale INCOTERMS. Cumparatorul are obligatia sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a Bunurilor din momentul in care acestea au fost livrate. 2.2 Livrarea Bunurilor se va considera a fi facuta catre Cumparator la data la care transportatorul (carausul) ajunge in depozitele Cumparatorului. Bunurile vor fi livrate in conditiile de calitate prevazute de standardele si normele de produs, respectand in acelasi timp instructiunile de ambalare si transport. Cumparatorul are obligatia sa receptioneze Bunurile comandate la data de livrare stabilita in confirmarea comenzii, fara a avea dreptul de a refuza Bunurile livrate.
2.3 La data si locul livrarii, transportatorul va prezenta Cumparatorului avizul de insotire a Bunurilor si/sau scrisoarea de transport CMR. Aceste documente vor fi semnate olograf sau digital de Cumparator, prin reprezentant, cu precizarea obligatorie a numelui si prenumelui persoanei semnatare si a codului numeric personal al acestuia, precum si, optional, a numarului de telefon mobil si a pozitiei detinute in cadrul firmei. Livrarea Bunurilor, respectiv receptionarea acestora de catre Cumparator, vor fi considerate a fi efectuate la data semnarii olografe sau digitale de Cumparator, prin reprezentant, cu precizarea obligatorie a numelui si prenumelui persoanei semnatare si a codului numeric personal al acestuia, precum si, optional, a numarului de telefon mobil si a pozitiei detinute in cadrul firmei.
2.3.1 Procedura de emitere, transmitere si primire a facturilor se realizeaza in format electronic, astfel:
- Facturile vor fi emise de Vanzator doar pe suport electronic, fara semnatura si stampila;
- Facturile vor fi transmise catre Cumparator doar pe cale electronica, prin e-mail, la adresa de e-mail a Cumparatorului, mentionata in cuprinsul Contractului;
- Confirmarea primirii facturilor de catre Cumparator va fi realizata doar pe cale electronica, prin e-mail, la adresa de e-mail a Vanzatorului mentionata in cuprinsul Contractului, prin transmiterea unui mesaj simplu sau automat de confirmare a primirii/citirii e-mailului ce conține factura atasata; in lipsa transmiterii, de catre Cumparator, in termen de 24 de ore, a mesajului simplu sau automat de confirmare a primirii/citirii e-mailului ce conține factura ataşată, factura se va considera primita la implinirea celor 24 de ore, pe baza dovezii prezentate de catre Vanzator, de transmitere catre Cumparator a e-mailului ce conține factura ataşată.
2.3.2 In termen de 7 zile calendaristice de la primirea fiecarei facturi, conform procedurii de mai sus, Cumparatorul are posibilitatea contestarii facturilor emise de Vanzator in temeiul Contractului. Necontestarea de catre Cumparator, in termenul stabilit de 7 zile calendaristice, a facturilor emise de Vanzator, reprezinta acceptarea de catre Cumparator, in mod expres, a respectivelor facturi si recunoasterea in consecinta a debitului reprezentand contravaloarea facturilor astfel emise.
2.4 In cazul in care Vanzatorul anticipeaza ca, din motive intemeiate, Bunurile nu vor putea fi livrate la data agreata de partile contractante, va notifica Cumparatorul cu privire la noua data de livrare, cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita initial pentru livrare.
2.5 Cu exceptia situatiei prevazuta de art. 2.4, Cumparatorul va aplica penalitati de 0,05% pe zi de intarziere la valoarea Bunurilor a caror livrare trebuia efectuata in cazul in care Vanzatorul va inregistra intarzieri la livrare. Cuantumul total al penalitatilor nu poate depasi 5% din valoarea livrarilor intarziate.
2.6 Dreptul de proprietate asupra Bunurilor aferente fiecarei livrari va fi transmis Cumparatorului dupa ce intreaga contravaloare a facturii respective va fi incasata in contul Vanzatorului. Cu toate acestea, riscul de pierdere sau deteriorare a Bunurilor va fi preluat de Cumparator din momentul in care Bunurile vor fi livrate de transportator (caraus) in depozitele Cumparatorului. De asemenea, drepturile de proprietate intelectuala conexe Bunurilor vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Cumparatorul va avea obligatia sa asigure Bunurile in privinta carora nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate incepand cu data receptionarii acestora.
2.7 Cumparatorul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate al Vanzatorului asupra Bunurilor pana la plata integrala a pretului si incasarea acestuia de catre Vanzator in contul sau bancar. In acest scop, Cumparatorul: (i) va pastra Bunurile in depozitele sale, le va separa de alte produse si le va aplica insemne care vor indica faptul ca Bunurile sunt proprietatea Vanzatorului si (ii) va lua toate masurile necesare pentru ca Bunurile sa nu formeze obiectul unei confiscari, unui sechestru sau unei alte masuri legale cu efect similar. Vanzatorul va fi indreptatit sa redobandeasca posesia asupra Bunurilor dupa ce scadenta platii pretului acestora a fost depasita si pretul nu a fost incasat in contul sau bancar. Cumparatorul se obliga sa coopereze neconditionat pentru realizarea luarii in posesie a Bunurilor de catre Vanzator, asigurand in acest scop accesul deplin si nelimitat al Vanzatorului in locul unde Bunurile au fost depozitate.

Art. 3 – Plata pretului Bunurilor. Modalitatea de plata
3.1 Pretul Bunurilor este exprimat in moneda prevazuta in oferta Vanzatorului si nu include TVA. Acesta va fi mentionat atat in ofertele Vanzatorului, cat si in confirmarea comenzii Cumparatorului.
3.2 Conditiile si modalitatea de plata a pretului Bunurilor vor fi prevazute in ofertele Vanzatorului, iar acestea vor fi aplicabile relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator de la data emiterii comenzii de catre Cumparator.
3.3 Plata facturilor de catre Cumparator se considera a fi facuta la data la care contravaloarea facturilor este incasata in contul bancar al Vanzatorului - BRD Groupe Societe Generale - IBAN: RO37BRDE445SV66040894450. In cazul in care Cumparatorul nu plateste contravaloarea facturilor la termen, Vanzatorul va aplica penalitati 0.05% pe zi de intarziere la sumele restante incepand cu ziua calendaristica urmatoare datei scadentei, iar Cumparatorul va avea obligatia de a plati suma rezultata din aplicarea penalitatilor de intarziere in maxim 2 zile lucratoare de la primirea notificarii Vanzatorului privind cuantumul penalitatilor. Cuantumul total al penalitatilor nu poate depasi 5% din valoarea platilor intarziate.
3.4 In cazul neplatii la termen a contravalorii unei facturi, Vanzatorul va avea dreptul sa solicite Cumparatorului, iar Cumparatorul va avea obligatia sa constituie in favoarea Vanzatorului garantii suplimentare pentru platile ce urmeaza a fi efectuate de catre Cumparator. Aceste garantii vor consta in: emiterea de bilete la ordin, file cec, garantii bancare (sub forma scrisorilor de garantie bancara), garantii personale (fidejusiuni), garantii reale mobiliare, garantii imobiliare (ipoteci). Orice cost legat de incheierea si/sau executarea acestor garantii sau de colectarea sumelor datorate de Cumparator Vanzatorului vor fi suportate exclusiv de catre Cumparator. Vanzatorul va avea dreptul sa suspende livrarile de Bunuri pana la primirea integrala a platilor si constituirea garantiilor suplimentare de catre Cumparator.
3.5 Conditiile in care Vanzatorul va acorda Cumparatorului o limita de creditare vor fi prevazute in ofertele Vanzatorului.
3.6 Preturile sunt valabile pe toata perioada desfasurarii relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator fiind calculate de Vanzator in baza preturilor materiilor prime (rasina poliesterica, fibra de sticla etc.), a preturilor de transport, precum si a paritatii EUR/USD existente in piata romaneasca la momentul lansarii ofertei Vanzatorului/primirii comenzii Cumparatorului. In cazul unor modificari cu mai mult de +/-3% ale preturilor materiilor prime, ale preturilor de transport sau ale paritatii EUR/USD pe perioada de desfasurare a relatiilor contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator, atat Vanzatorul cat si Cumparatorul vor avea dreptul sa solicite o actualizare a preturilor. In aceasta situatie, Vanzatorul si Cumparatorul vor cauta o solutie convenabila din punct de vedere comercial pentru ambele parti.
3.7 Cheltuielile suplimentare solicitate de Cumparator in legatura cu livrarea Bunurilor, cum ar fi impachetarea speciala, curieratul rapid etc., nu sunt considerate ca fiind incluse in pretul Bunurilor. Aceste cheltuieli, daca va fi cazul, vor fi suportate de Cumparator, care va returna contravaloarea lor in termen de o zi lucratoare de la livrarea Bunurilor, pe baza documentelor justificative furnizate de Vanzator.

Art. 4 – Asistenta tehnica si service. Garantii
4.1 La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul va furniza gratuit asistenta tehnica la montajul Bunurilor, pe o perioada limitata convenita de parti. Asistenta tehnica suplimentara sau serviciile conexe solicitate de Cumparator dupa momentul montajului vor fi suportate de Cumparator conform tarifelor din oferta Vanzatorului.
4.2 Programele, schitele, documentele tehnice sau alte informatii de ordin tehnic furnizate de Vanzator nu vor putea fi folosite de Cumparator in alte scopuri decat pentru instalarea, operarea sau intretinerea Bunurilor.
4.3 Vanzatorul garanteaza calitatea Bunurilor livrate Cumparatorului pe o perioada de maxim 12 luni de la data livrarii. Reclamatiile privind lipsurile calitative si/sau cantitative ale Bunurilor vor fi facute de catre Cumparator in scris, in termen de maxim 15 zile de la livrarea Bunurilor , iar in cazul aparitiei de defecte in perioada de garantie, in termen maxim 5 zile de la data aparitiei acestora.
4.4 Vanzatorul garanteaza doar Bunurile fabricate de el. Bunurile care nu sunt fabricate de el, beneficiaza de garantia producatorului.
4.5 Cumparatorul va respecta instructiunile scrise transmise de Vanzator cu privire la manipularea, transportul, depozitarea, montajul si utilizarea Bunurilor. In cazul in care aceste instructiuni nu vor fi respectate, Vanzatorul va fi exonerat de obligatia de garantie in privinta Bunurilor deteriorate.

Art. 5 – Diverse
5.1 Toata corespondenta efectuata in raporturile contractuale dintre Vanzator si Cumparator (notificari, oferte, comenzi, confirmari de comenzi si alte comunicari) va fi facuta in scris si comunicata prin email, posta, curier sau prin orice alt mijloc scris care asigura o confirmare a primirii corespondentei respective de catre destinatar. Procedura de emitere, transmitere si primire a facturilor se va realiza in conformitate cu articolul 2.3.1 de mai sus.
5.2 Eventualele litigii care vor aparea in legatura cu derularea relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator vor fi solutionate pe cale amiabila de catre parti. In cazul esuarii solutionarii amiabile, litigiul va fi supus spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.

Copyright © 2023 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS

Acest website foloseşte cookie-uri. Prin navigarea pe acest site îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe Am înţeles